Nowa Biblia Gdańska - wydanie audio (format mp3)

Adres E-mail : stb@biblest.com.pl  


Pragniemy poinformować o rozpoczęciu prac, nad wydaniem Nowej Biblii Gdańskiej w formacie audio, prosząc Pana Jezusa Chrystusa, aby nas
wspierał w tym wielkim przedsięwzięciu.

(Każda księga po skompletowaniu, będzie dostępna bezpłatnie dla
wszystkich do ściągnięcia na komputer).


Odtwórz księge online Ściągnij księgę na dysk

1. Ewangelia spisana przez Mateusza
2. Ewangelia spisana przez Marka
3. Ewangelia spisana przez Łukasz
4. Ewangelia spisana przez Jana
5. Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie
6. List do Rzymian
7. 1 List do Koryntian
8. 2 List do Koryntian
9. List do Galacjan
10. List do Efezjan
11. List do Filipian
12. List do Kolosan
13. 1 List do Tesaloniczan
14. 2 List do Tesaloniczan
15. 1 List do Tymoteusza
16. 2 List do Tymoteusza
17. List do Tytusa
18. List do Filemona
19. List do Hebrajczyków
20. List spisany przez Jakuba
21. 1 List spisany przez Piotra
22. 2 List spisany przez Piotra
23. 1 List spisany przez Jana
24. 2 List spisany przez Jana
25. 3 List spisany przez Jana
26. List spisany przez Judasa
27. Objawienie Jezusa Chrystusa spisane przez Jana

Nowa Biblia Gdańska

 

Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu , do rewizji, do wychowania dzieci w sprawiedliwości;
aby człowiek Boga był przygotowany i wyposażony do każdego szlachetnego działania.

Zaś zaświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju: Jeśli ktoś doda do tego - Bóg doda na niego ciosów opisanych w tym zwoju. A jeśli ktoś ujmie ze słów proroctwa tego zwoju - Bóg ujmie jego część ze Zwoju Życia i ze świętego miasta; tych, co są opisane w tym zwoju.