Znaczenie Imienia Boga na podstawie Pisma Świętego

Imię Boga objawione "Narodowi Wybranemu" w Starym Przymierzu jak i Nowym Przymierzu


Znaczenie Imienia BOGA Jedynego zapisanego Tetragrammatonem יהוה jest: ‘Byłem Który Byłem’ i ‘Będę Który Będę’. Czyni się tak na podstawie prostego zrozumienia odpowiedzi, którą BÓG Jedyny dał Mojżeszowi:

„Tedy rzekł Bóg do Mojżesza: Będę który Będę. I rzekł: Tak powiesz synom Izraelskim: Będę posłał mię do was. ” (Księga Wyjścia 3:14).

Taką odpowiedź usłyszał Mojżesz od BOGA Jedynego, gdy przy gorejącym krzaku zadał Panu pytanie, o to jakie jest znaczenie Jego Imienia

Wielu z Braci często pyta, dlaczego w przekładzie Nowej Biblii Gdańskiej Tetragrammaton został zastąpiony słowem Wiekuisty lub Adonai?

Drugim często zadawanym pytaniem jest dlaczego tak jak w innych przekładach Pisma Świętego nie został zachowany skrót "JHWH" lub "Jehova", "Jahwe".

Otóż w tekście hebrajskim nie zapisuje się samogłosek. Zatem masoreci, których głównym zadaniem było kopiowanie Pisma Świętego, zadbali również o to, aby w celu uniknięcia zapomnienia wymowy słów hebrajskich (szczególnie w diasporze po zburzeniu Światyni w 70 roku n.e.), stworzyć system znakowania samogłosek oraz akcentów pod i nad słowami hebrajskimi Pisma Świętego, aby w sam Święty Tekst Pisma Świętego w najmniejszym stopniu nie ingerować. Tak więc, w drugiej połowie pierwszego tysiąclecia n.e. utworzyli sposób znakowania samogłosek, które jako takie w tekście hebrajskim nie są zapisywane.

Czasami praktykowano pisanie hebrajskiego słowa Adonaj אדני ('ᾸDÔNÂJ), co znaczy ‘(mój) Pan’, powyżej Imienia BOGA zapisanego hebrajskim Tetragrammatonem, a powszechnie czytano Adonaj w miejscu gdzie był Tetragrammaton (sam Pan JEZUS Chrystus tak uczynił dwukrotnie, czytając Izajasza 61:1-2 jak podano w Ewangelii Łukasza 4:18-19).

Fakt ten nigdy jednak nikogo nie upoważnił aby ze słowa Adonaj wyciągnąć samogłoski ‘a’, ‘o’ oraz ‘a’ i następnie wstawić je do błędnej łacińskiej transliteracji ‘jhwh’ Imienia Pańskiego, a tak właśnie uczynił na przełomie 2 i 3 wieku n.e. Klemens z egipskiej Aleksandrii. Błąd ten ma jeszcze o setki lat starsze korzenie w błędnej transliteracji greckiej, w której nie ma właściwej transliteracji spółgłosek hebrajskich.

Tak więc, wspomniana błędność transliteracji ma podwójną przyczynę. Przyczyna techniczna polega na błędności transliteracji z hebrajskiego Tetragrammatonu na łacińskie ‘jhwh’, i jest spowodowana tym, że brak znajomości samogłosek słowa powoduje, że nie jest znane jednoznaczne brzmienie jego spółgłosek. Te same spółgłoski w obecności różnych samogłosek i ich różnego rozkładu w słowie, mogą brzmieć różnie.

Przyczyna zniknięcia wymowy Imienia Pana [ יהוה ] zapisanego Tetragramatonem jest podana w Księdze Jeremiasza 44:24-25, a jest nią oddawanie czci szatanowi pod imieniem ‘królowej niebios’. Natomiast o tym, jak bardzo można się pomylić co do wzywanych imion mówi Księga Ozeasza 2:16.

W Nowym Przymierzu Boga z Izraelem Bóg objawił :

„Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię; Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią.” (List do Filipian 2:9-10).

I dotyczy to nie tylko obecnego wieku, gdyż z woli BOGA Jedynego napisano o Imieniu Pana JEZUSA Chrystusa-człowieka, że gdy BÓG wzbudził Pana z martwych, to posadził Go na Prawicy Swojej w Niebiosach:

„Wysoko nad wszystkie księstwa i zwierzchności, i mocy, i państwa, i nad wszelkie imię, które się mianuje, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym;” (List do Efezjan 1:21).

Zatem Imię JEZUS jest, z przedwiecznego ustanowienia Samego BOGA Jedynego, także ponad każde Imię BOGA Jedynego wzywane w tym wieku jak i w przyszłym, tak na ziemi jak i w Niebie. Dodatkowo, wyższość Tego Imienia ponad każde inne imię osoby, która została stworzona, jest oczywista.

Każdy kto z serca wzywa Imienia Pańskiego JEZUS, ten wzywa Imienia Pańskiego zapisanego Tetragrammatonem wraz z nieodzowną dla zbawienia prośbą: uratuj. Bo w Imieniu JEZUS jest zwiastowane zarówno, od wieków na wieki, Istnienie BOGA Jedynego, jak i to, że On Jest Miłością (dosłownie: On Jest Miłość).

Dlatego właśnie w powyżej przytoczonych wersetach napisano, że Imię JEZUS jest ponad wszelkie Imię zarówno na ziemi jak i w Niebiosach, zarówno w tym wieku jak i w przyszłym. Jest to Imię Jednej Osoby Ojca, Syna i Ducha Świętego, co wynika również z porównania Ewangelii Mateusza 28:19 oraz Dziejów Apostolskich 2:38, oraz 1 Listu do Koryntian 10:1-4 i II Księgi Mojżeszowej 23:20-21.

Pełne znaczenie Imienia Boga oznacza Byłem Który Byłem’ i ‘Będę Który Będę’ (Tetragrammaton) Jam jest Zbawia (Jezus)

Całość rozważań przeczytać można pod adresem internetowym http://biblest.com.pl/dziedzic1.pdf
Nowa Biblia Gdańska

 

Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu , do rewizji, do wychowania dzieci w sprawiedliwości;
aby człowiek Boga był przygotowany i wyposażony do każdego szlachetnego działania.

Zaś zaświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju: Jeśli ktoś doda do tego - Bóg doda na niego ciosów opisanych w tym zwoju. A jeśli ktoś ujmie ze słów proroctwa tego zwoju - Bóg ujmie jego część ze Zwoju Życia i ze świętego miasta; tych, co są opisane w tym zwoju.